اموزش تنیس حرفه ای

هزینه ثبت نام در دوره: رایگان
ظرفیت: 1 حد نصاب: 1
وضعیت دوره : ظرفیت تکمیل تاریخ ثبت : 1397/5/27
کد دوره : r291038654 نوع دوره : کارگاه آموزشی
تعداد شرکت کننده ها : 1 نفر نوع تدریس : گروهی
تاریخ شروع دوره : 1397/7/1 تاریخ پایان دوره : 1397/7/30
پیش نیاز :

وسایل مورد نیاز :

اهداف دوره :

مفاد درسی :

اموزش تنیس حرفه ای
محل برگزاری
مدرسان